Kto mógłby zostać tłumaczem przysięgłym i jakie powinien spełniać warunki?

Za przekład różnego typu akt, odpowiedzialni są tłumacze przysięgli. Do ich obowiązków należy także uwierzytelnianie odpisów dokumentów. Co ważne, tego typu akta mogły zostać przełożone także przez innych tłumaczy.
kwiaty
Author: _dChris
Source: http://www.flickr.com


Poza tym przekładanie tekstów mogłoby być realizowane w postaci ustnej.


Wymagania odnoszące się do osoby, która mogłaby wykonywać taki zawód są określone w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Osoba, która zamierza pracować jako tłumacz przysięgły, powinna zdać test lub mieć odpowiednie studia. Należy ponadto mieć obywatelstwo polskie albo któregoś z państw będących członkiem Unii Europejskiej lub EFTA. Opcjonalnie na podstawie wzajemnego porozumienia mogłoby być to także obywatelstwo innego państwa. Następnym warunkiem jest bardzo dobra znajomość języka polskiego i pełna zdolność do przeprowadzania czynności prawnych czy brak jakiegoś wyroku za m.in. przewinienie skarbowe. Poza tym kandydat musi mieć wykształcenie wyższe oraz tytuł magistra. Ostatnim wymogiem jest naturalnie zdanie egzaminu dotyczącego zdolności dokonywania tłumaczeń. Egzamin skład się z dwóch części: ustnej oraz pisemnej. Część pisemna trwa cztery godziny.


Co ważne, w momencie przystępowania do tego egzaminu nie trzeba spełniać wszystkich wymienionych warunków. Dopuszczalne jest ich późniejsze uzupełnienie. Tyczy się to np. wymogu określającego posiadane wykształcenie. Prawo do wykonywania tego zawodu oraz dopisanie do listy tłumaczy przysięgłych następuje po przedłożeniu dowodu na spełnianie wszystkich powyższych warunków.
Zapisywanie na egzamin ma miejsce w Ministerstwie Sprawiedliwości. O jego terminie kandydat jest informowany w trakcie maksymalnie 21 dni. Koszt egzaminu wynosi 800 złotych.